Tots els alumnes amb necessitats educatives especials es podran escolaritzar en centres ordinaris

Amb l’objectiu de garantir que tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius, és a dir, s’hi puguin escolaritzar tots els alumnes independentment de les seves necessitats educatives, el Govern ha aprovat aquest dimarts el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, un text que regula l’atenció educativa de tot l’alumnat de maner que es pugui garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a l’èxit educatiu del sistema. El decret dona més veu a les famílies, que decidiran quina escolarització volen pel seu fill, i estableix diferents suports en funció de les necessitats de cada alumne.

Així, la norma estableix mesures i suports de tres tipus: universals, addicionals i intensives. Les mesures intensives seran per a singularitats individuals, accions d’alta intensitat i llarga durada calculades per al 5% dels alumnes, mentre que les mesures i suports addicionals van destinats a l’atenció específica als aprenentatges, accions flexibles , temporals i preventives, per a un 15% dels alumnes. A més, les mesures universals aniran destinades a tots els alumnes en tots els entorns per a accions preventives i proactives.

Amb aquestes mesures es preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials doncs, s’escolaritzin en centres ordinaris i excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació espacial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa. Per tant, aquest és un dels principals canvis de model, a més d’oferir més paper a les famílies, ja que decidiran l’escolarització del fill amb el suport dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics.

El decret també preveu que els centres d’educació especial treballin en col·laboració i en xarxa amb els centres ordinaris, i podran ser centres proveïdors de serveis i recursos, és a dir, els docents i professionals de l’atenció educativa als centres d’educació especial, podran oferir suport als docents dels centres ordinaris per orientar les accions educatives per a tots els infants.

Amb tots aquests elements, el departament d’Ensenyament elabora un mapa territorial de recursos per tal de poder planificar els recursos al territori i poder dissenyar itineraris personalitzats per cada alumne, alhora que permet a les famílies, conèixer tota l’oferta formativa. Així, es presenten els centres ordinaris, els centres amb Itineraris Formatius Específics, les Aules Integrals de Suport, les Unitats d’Escolarització Compartides, etc. A més de mostrar l’escolarització obligatòria i les seves opcions, també es presenta l’oferta en estudis postobligatoris.

Per a que la xarxa de suports a la inclusió sigui efectiva, Ensenyament es coordinarà amb els departaments de Salut, i Treball, Afers Socials i Famílies, per donar resposta a l’atenció integral que puguin requerir alguns alumnes, tan en àmbit de la salut com en la inclusió laboral i cohesió social d’algunes famílies.

El Decret té un pressupost de 141952.221 euros per als propers 4 cursos acadèmics, una partida que es destinarà al personal docent, d’administració i serveis, equipament de tot tipus i formació.

El nou decret suposa un avenç respecte l’anterior norma de 1997, ja que es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, no només de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE i és el resultat d’un treball participatiu, amb nombroses aportacions i reunions mantingudes amb més de 800 persones representants d’entitats i particulars del sector, des que van començar les sessions de treball des del juliol de 2014 fins a l’actualitat, en què es continua treballant de manera participativa en el desplegament.

Resolució de la generalitat: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

Fuente: https://www.social.cat/noticia/7314/tots-els-alumnes-amb-necessitats-educatives-especials-es-podran-escolaritzar-en-centres-or